30 มิถุนายน พิธีเดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ ทำพิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย
โดยในวันนี้บรรดาลูกเสือไทย ได้จัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณตนเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

20170701_tiger