บุคลากรของโรงเรียน

ทีมผู้บริหาร

นางสาวดวงฤทัย เกิดฉาย

นางสาวดวงฤทัย เกิดฉาย

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์
นางสาววิยะดา วชิราภากร

นางสาววิยะดา วชิราภากร

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวดวงนภา สุคตะ

นางสาวดวงนภา สุคตะ

ตำแหน่ง ครู คศ.๑ ,

การศึกษา ปริญญาตรี คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / ปริญญาโท คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม อีเมล์ duangnapar@nw5.ac.th

นางสาวสำลี บำเหน็จ

นางสาวสำลี บำเหน็จ

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี คอบ.เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท คม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อีเมล์ bumnetsumlee@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีบุญนิธิ คัสกุล

ว่าที่ร้อยตรีบุญนิธิ คัสกุล

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

การศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ. 5 ปี) วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวิทยาศาสตร์ (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง อีเมล์ boongsc05@gmail.com

นางศิรินญา สืบพันธ์

นางศิรินญา สืบพันธ์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา บริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวพัทธยา วงศ์ศรีชา

นางสาวพัทธยา วงศ์ศรีชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.เอกเคมี ,ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อีเมล์ pattaya2523y@gmail.com

นางสาวสุภาภัทร ทรรทุรานนท์

นางสาวสุภาภัทร ทรรทุรานนท์

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อีเมล์ supapat_aiw@hotmaol.com

นางสาวจุฑาทิพย์ หุ่นฉายศรี

นางสาวจุฑาทิพย์ หุ่นฉายศรี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางวิลาลัย เสาวคนธ์

นางวิลาลัย เสาวคนธ์

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี ศศบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และปริญญาตรี ศษบ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางศศิวิมล พัดทอง

นางศศิวิมล พัดทอง

ผู้ช่วยครู โสตทัศนศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเงิน เรืองสง่า

นายเงิน เรืองสง่า

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1 / หัวหน้ากลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพฯ

การศึกษา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โชติเวช

นางสาวพรพรรณ นวลประเสริฐสุข

นางสาวพรพรรณ นวลประเสริฐสุข

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูคหกรรม

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอมรา วงศ์ศรีชา

นางสาวอมรา วงศ์ศรีชา

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์ โท คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางพรทิพย์ ฤทธิ์เกิด

นางพรทิพย์ ฤทธิ์เกิด

ครูชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี คบ.การอนุบาลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปริญญาโท คม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต อีเมลล์ PORNTIP@NW5.ac.th

นายธวัชชัย นรโครต

นายธวัชชัย นรโครต

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

นางรวีณ์วรรณ อัศวรชานนท์

นางรวีณ์วรรณ อัศวรชานนท์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสันติ บรรพบุรุษ

นายสันติ บรรพบุรุษ

ตำแหน่ง ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การศึกษา ปริญญาโท คม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาววัชราภรณ์ บุญฉ่ำ

นางสาววัชราภรณ์ บุญฉ่ำ

ตำแหน่ง ครู. คศ.2

การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางกัลยาณี สรรพานิช

นางกัลยาณี สรรพานิช

ตำแหน่ง ครู คศ.2

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปริญญาโท บริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

นางสาวพรเพ็ญ รวมสิน

นางสาวพรเพ็ญ รวมสิน

ตำแหน่ง ครู คศ. 2

การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นางอรนันท์ ไกรเพิ่ม

นางอรนันท์ ไกรเพิ่ม

ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายอักษราวุฒิ สัมแดงพันธ์

นายอักษราวุฒิ สัมแดงพันธ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวนฤมล สุริยะ

นางสาวนฤมล สุริยะ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.ประถมศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอริสา ประดิษฐ์พุ่ม

นางสาวอริสา ประดิษฐ์พุ่ม

ตำแหน่ง ครู คศ.3 / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสุรินทร ปานกล่ำ

นางสุรินทร ปานกล่ำ

ตำแหน่ง ครู คศ.2

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.ภาษาอังกฤษ

นายนิรวิทย์ พลลาภ

นายนิรวิทย์ พลลาภ

ครูผู้ช่วย

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นางสาวปวีณา บุญมาชาติ

นางสาวปวีณา บุญมาชาติ

ครูผู้ช่่วย ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางทิพย์วรรณ พลวรรณ์

นางทิพย์วรรณ พลวรรณ์

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1 และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.เอกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม

นางฐาณิญา คำศรีโสด

นางฐาณิญา คำศรีโสด

ครู อันดับ คศ.3

การศึกษา วทบ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

นางสาวกิติมาพร แดงมณี

นางสาวกิติมาพร แดงมณี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.เอกคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวเพ็ญนภา ไชยคิรี

นางสาวเพ็ญนภา ไชยคิรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูสังคม

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นางสาวณัฐริญา ตาทอง

นางสาวณัฐริญา ตาทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูสังคมศึกษา

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นางสาววิภา เส็งรอดรัตน์

นางสาววิภา เส็งรอดรัตน์

ตำแหน่ง ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา ปริญญาตรี คบ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

นายชวรัตน์ สุดจิตตานนท์

นายชวรัตน์ สุดจิตตานนท์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูพลศึกษา

การศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพิมพร มากสอน

นางสาวพิมพร มากสอน

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

การศึกษา ปริญญาโท พลศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางฐิตารีย์ ธนาปรีชากุลวัชร

นางฐิตารีย์ ธนาปรีชากุลวัชร

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัญฑิต สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางกนกพรรณ ศรีทองคำ

นางกนกพรรณ ศรีทองคำ

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฎศิลป์ไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี / ปริญญาโท ศษ.ม.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวณาตยา ร่มรื่นสุขารมย์

นางสาวณาตยา ร่มรื่นสุขารมย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ /หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวกุสุมา เงินหรั่ง

นางสาวกุสุมา เงินหรั่ง

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1

ปริญญาตรี ศศ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรี คีตศิลปไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหรการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายภาวิตร แสงกำเลิศ

นายภาวิตร แสงกำเลิศ

ผู้ช่วยครูศิลปะ

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา ศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


งานธุรการการเงิน และพัสดุ

นางวาสนา แย้มทองคำ

นางวาสนา แย้มทองคำ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ.การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายกรวิก นามชุ่ม

นายกรวิก นามชุ่ม

ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


ปฐมวัย

นางปิยพร วีระกะลัส

นางปิยพร วีระกะลัส

ตำแหน่ง หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย

นางกานดา จันทร์สวัสดิ์

นางกานดา จันทร์สวัสดิ์

ตำแหน่ง หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

การศึกษา ปริญญาโท การจัดการการปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวณิชชา อ่อนปรางค์

นางสาวณิชชา อ่อนปรางค์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสุรินทร์ บุญชู

นางสุรินทร์ บุญชู

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาววิภารัตน์ ขาวสุก

นางสาววิภารัตน์ ขาวสุก

ตำแหน่ง ครูระดับชั้นอนุบาล 2 ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

นางณภัค ฉวีวรณ์

นางณภัค ฉวีวรณ์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

การศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /ปริญญาตรี คณะครุศาสตรบัณฑิต เอกปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต /ปริญญาโท บริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี

นางสาวณุภัทรณีย์ ศรีนิกรโชติ

นางสาวณุภัทรณีย์ ศรีนิกรโชติ

ตำแหน่ง ครู คศ.1 ระดับชั้นอนุบาล 2

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย (คบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางเตือนใจ ก่อแก้ว

นางเตือนใจ ก่อแก้ว

ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวราตรี โครงกาพย์

นางสาวราตรี โครงกาพย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูปฐมวัย

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.5 ปี การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นางสาวจันทนา รุ่งเรือง

นางสาวจันทนา รุ่งเรือง

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

การศึกษา ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นางภัทรวดี ภู่กัน

นางภัทรวดี ภู่กัน

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคหกรรมบริการ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

นางสาวเพ็ญแข เภาพานต์

นางสาวเพ็ญแข เภาพานต์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์


นักการภารโรง

นางจรูญ ภู่สุวรรณ์

นางจรูญ ภู่สุวรรณ์

ตำแหน่ง แม่ครัว

การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคหกรรมบริการ

หนูเวียง วรรณะวัลย์

หนูเวียง วรรณะวัลย์

ตำแหน่ง แม่ครัว
นางสมจิตร์ วรศรี

นางสมจิตร์ วรศรี

ตำแหน่ง แม่ครัว
นายทองมาก บุญปลูก

นายทองมาก บุญปลูก

ตำแหน่ง คนครัว
จำปา ภู่เทศ

จำปา ภู่เทศ

ตำแหน่ง ภารโรง
นายสุจิน การาทิพย์

นายสุจิน การาทิพย์

ตำแหน่ง คนครัว
นางสมพร เรือนภู่

นางสมพร เรือนภู่

ภารโรง
นายศรีวรุฬ วรศรี

นายศรีวรุฬ วรศรี

ภารโรง
นายเอกนรินทร์ อินทร์ชา

นายเอกนรินทร์ อินทร์ชา

คนงาน
นางฉวีวรรณ คำขำ

นางฉวีวรรณ คำขำ

ภารโรง
นายสมโภชน์ ธรรมสุทธิ์

นายสมโภชน์ ธรรมสุทธิ์

พนักงานขับรถยนต์
นายคุณากร พืชสิงห์

นายคุณากร พืชสิงห์

ครูผู้ดูแลเด็ก