เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา

dsc00997

ภาพก่อตั้งโรงเรียน1

             โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์” เป็นโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนนทบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 74/1056 ถนนติวานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 5 ไร่ ที่ดินดังกล่าวเทศบาลนครนนทบุรี ได้ทำสัญญาเช่ากับทางวัดท้ายเมือง โดยระบุว่า สามารถต่อสัญญาเช่าได้ตลอดไป โรงเรียนตั้งอยู่ในซอยติวานนท์ 38 ซอยทานสัมฤทธิ์ 21/3 เป็นแหล่งชุมชนใหญ่มีหมู่บ้านจัดสรรหลายหมู่บ้าน ประชากร ส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอาศัยในที่ดินเช่าของวัดท้ายเมืองและอีกส่วนหนึ่งเป็นบ้านจัดสรร มีอาชีพหลากหลาย เช่น ค้าขาย ข้าราชการทำธุรกิจส่วนตัวและกรรมกร จึงทำให้รายได้และเศรษฐกิจของชุมชนมีความแตกต่างกัน มีทั้งคหบดี พอมีพอกิน และส่วนใหญ่ยากจน วัฒนธรรมของชุมชนเป็นสังคมแบบกึ่งเมืองมีการรวมตัวช่วยเหลือกันบ้างในบางครั้งและได้รับการช่วยเหลือ จัดตั้งกรรมการชุมชนจากเทศบาลนครนนทบุรีเป็นอย่างดี จึงสามารถดำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมีประเพณีที่สืบทอดกันมา ได้แก่ ประเพณีวันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น ปรัชญาโรงเรียน “สุวิชาโน ภวํโหตุ ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ” คติพจน์ “กิจกรรมดี การศึกษาเด่น เน้นคุณธรรม” อุดมการณ์ “จัดการศึกษาโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ เน้นคุณธรรมจริยธรรม” คำขวัญ “วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน” สัญลักษณ์ “ ดอกแก้ว “ สีประจำโรงเรียน เขียว – ขาว สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเด็ก ซึ่งเปรียบประดุจผ้าสีขาวที่แล้วแต่ใครจะแต่งแต้มให้สวยงาม สีเขียว หมายถึง ความสดชื่นชุ่มฉ่ำซึ่งเป็นสีของต้นไม้ใบไม้ ซึ่งเขียวชอุ่มตลอดเวลา

ก่อตั้งโรงเรียน2