ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ ๕ ทานสัมฤทธิ์

106952
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ ๕ ทานสัมฤทธิ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา2563
สำหรับเด็กที่เกิด 17 พฤษภาคม 2560 – 16 พฤษจิกายน 2561
เริ่มรับสมัครวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563
หลักฐานการสมัคร
1. เสาเนาบัตร
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เด็ก บิดา-มารดา
3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
5. สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
มอบตัวนักเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-789-0467

ปฐมวัย01

นางปิยพร วีระกะลัส

นางปิยพร วีระกะลัส

ตำแหน่ง หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย

นางกานดา จันทร์สวัสดิ์

นางกานดา จันทร์สวัสดิ์

ตำแหน่ง หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

การศึกษา ปริญญาโท การจัดการการปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวณิชชา อ่อนปรางค์

นางสาวณิชชา อ่อนปรางค์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสุรินทร์ บุญชู

นางสุรินทร์ บุญชู

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาววิภารัตน์ ขาวสุก

นางสาววิภารัตน์ ขาวสุก

ตำแหน่ง ครูระดับชั้นอนุบาล 2 ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

นางณภัค ฉวีวรณ์

นางณภัค ฉวีวรณ์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

การศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /ปริญญาตรี คณะครุศาสตรบัณฑิต เอกปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต /ปริญญาโท บริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี

นางสาวณุภัทรณีย์ ศรีนิกรโชติ

นางสาวณุภัทรณีย์ ศรีนิกรโชติ

ตำแหน่ง ครู คศ.1 ระดับชั้นอนุบาล 2

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย (คบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางเตือนใจ ก่อแก้ว

นางเตือนใจ ก่อแก้ว

ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวราตรี โครงกาพย์

นางสาวราตรี โครงกาพย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูปฐมวัย

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.5 ปี การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นางสาวจันทนา รุ่งเรือง

นางสาวจันทนา รุ่งเรือง

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

การศึกษา ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นางภัทรวดี ภู่กัน

นางภัทรวดี ภู่กัน

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคหกรรมบริการ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

นางสาวเพ็ญแข เภาพานต์

นางสาวเพ็ญแข เภาพานต์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์