กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพสาระวิทยาศาสตร์

C4

 

 

นางสาวดวงนภา สุคตะ

นางสาวดวงนภา สุคตะ

ตำแหน่ง ครู คศ.๑ ,

การศึกษา ปริญญาตรี คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / ปริญญาโท คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม อีเมล์ duangnapar@nw5.ac.th

นางสาวสำลี บำเหน็จ

นางสาวสำลี บำเหน็จ

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี คอบ.เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท คม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อีเมล์ bumnetsumlee@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีบุญนิธิ คัสกุล

ว่าที่ร้อยตรีบุญนิธิ คัสกุล

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

การศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ. 5 ปี) วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวิทยาศาสตร์ (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง อีเมล์ boongsc05@gmail.com

นางศิรินญา สืบพันธ์

นางศิรินญา สืบพันธ์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา บริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวพัทธยา วงศ์ศรีชา

นางสาวพัทธยา วงศ์ศรีชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.เอกเคมี ,ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อีเมล์ pattaya2523y@gmail.com

นางสาวสุภาภัทร ทรรทุรานนท์

นางสาวสุภาภัทร ทรรทุรานนท์

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อีเมล์ supapat_aiw@hotmaol.com

นางสาวจุฑาทิพย์ หุ่นฉายศรี

นางสาวจุฑาทิพย์ หุ่นฉายศรี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางวิลาลัย เสาวคนธ์

นางวิลาลัย เสาวคนธ์

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี ศศบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และปริญญาตรี ศษบ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางศศิวิมล พัดทอง

นางศศิวิมล พัดทอง

ผู้ช่วยครู โสตทัศนศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต