กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาพสาระวิทยาศาสตร์

C4

 

 

นางสาวดวงนภา สุคตะ

นางสาวดวงนภา สุคตะ

ตำแหน่ง ครู คศ.๑ ,

การศึกษา ปริญญาตรี คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / ปริญญาโท คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม อีเมล์ duangnapar@nw5.ac.th

นางสาวสำลี บำเหน็จ

นางสาวสำลี บำเหน็จ

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี คอบ.เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท คม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อีเมล์ bumnetsumlee@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีบุญนิธิ คัสกุล

ว่าที่ร้อยตรีบุญนิธิ คัสกุล

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ. 5 ปี) วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวิทยาศาสตร์ (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง อีเมล์ boongsc05@gmail.com

นางศิรินญา สืบพันธ์

นางศิรินญา สืบพันธ์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา บริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวพัทธยา วงศ์ศรีชา

นางสาวพัทธยา วงศ์ศรีชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.เอกเคมี ,ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อีเมล์ pattaya2523y@gmail.com