กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาววิภา เส็งรอดรัตน์

นางสาววิภา เส็งรอดรัตน์

ตำแหน่ง ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา ปริญญาตรี คบ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

นายชวรัตน์ สุดจิตตานนท์

นายชวรัตน์ สุดจิตตานนท์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูพลศึกษา

การศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพิมพร มากสอน

นางสาวพิมพร มากสอน

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

การศึกษา ปริญญาโท พลศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง