กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

C5

นางทิพย์วรรณ พลวรรณ์

นางทิพย์วรรณ พลวรรณ์

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1 และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.เอกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม

นางฐาณิญา คำศรีโสด

นางฐาณิญา คำศรีโสด

ครู อันดับ คศ.3

การศึกษา วทบ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

นางสาวกิติมาพร แดงมณี

นางสาวกิติมาพร แดงมณี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.เอกคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวเพ็ญนภา ไชยคิรี

นางสาวเพ็ญนภา ไชยคิรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูสังคม

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นางสาวณัฐริญา ตาทอง

นางสาวณัฐริญา ตาทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูสังคมศึกษา

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร