กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

72947

art1

 การดำเนินการสอน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา โดย ครูฐิตารีย์ ธนาปรีชากุลวัชร

 

art2

 การดำเนินการสอน ดนตรี นาฏศิลป์ โดย ครูกนกพรรณ ดวงใจ

 

art3

 การดำเนินการสอน ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และท้องถิ่น โดย ครูณาตยา ร่มรื่นสุขารมย์ และครูวกุสุมา เงินหรั่ง

 

art4

 การดำเนินการสอน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ระดับมัธยม โดย ครูภาวิตร แสงกำเลิศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางฐิตารีย์ ธนาปรีชากุลวัชร

นางฐิตารีย์ ธนาปรีชากุลวัชร

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัญฑิต สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางกนกพรรณ ศรีทองคำ

นางกนกพรรณ ศรีทองคำ

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฎศิลป์ไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี / ปริญญาโท ศษ.ม.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวณาตยา ร่มรื่นสุขารมย์

นางสาวณาตยา ร่มรื่นสุขารมย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ /หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวกุสุมา เงินหรั่ง

นางสาวกุสุมา เงินหรั่ง

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1

ปริญญาตรี ศศ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรี คีตศิลปไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหรการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายภาวิตร แสงกำเลิศ

นายภาวิตร แสงกำเลิศ

ผู้ช่วยครูศิลปะ

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา ศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี