กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

S__15188292_0

Eng

นางสาวอริสา ประดิษฐ์พุ่ม

นางสาวอริสา ประดิษฐ์พุ่ม

ตำแหน่ง ครู คศ.3 / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสุรินทร ปานกล่ำ

นางสุรินทร ปานกล่ำ

ตำแหน่ง ครู คศ.2

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.ภาษาอังกฤษ

นายนิรวิทย์ พลลาภ

นายนิรวิทย์ พลลาภ

ครูผู้ช่วย

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นางสาวปวีณา บุญมาชาติ

นางสาวปวีณา บุญมาชาติ

ครูผู้ช่่วย ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร