กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

S__15188292_0

Eng

นางสาวอริสา ประดิษฐ์พุ่ม

นางสาวอริสา ประดิษฐ์พุ่ม

ตำแหน่ง ครู คศ.3 / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสุรินทร ปานกล่ำ

นางสุรินทร ปานกล่ำ

ตำแหน่ง ครู คศ.2

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.ภาษาอังกฤษ

นายนิรวิทย์ พลลาภ

นายนิรวิทย์ พลลาภ

ครูผู้ช่วย

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์