กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาพกลุ่มภาษาไทย


นายสันติ บรรพบุรุษ

นายสันติ บรรพบุรุษ

ตำแหน่ง ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การศึกษา ปริญญาโท คม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาววัชราภรณ์ บุญฉ่ำ

นางสาววัชราภรณ์ บุญฉ่ำ

ตำแหน่ง ครู. คศ.2

การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางกัลยาณี สรรพานิช

นางกัลยาณี สรรพานิช

ตำแหน่ง ครู คศ.2

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปริญญาโท บริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

นางสาวพรเพ็ญ รวมสิน

นางสาวพรเพ็ญ รวมสิน

ตำแหน่ง ครู คศ. 2

การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นางอรนันท์ ไกรเพิ่ม

นางอรนันท์ ไกรเพิ่ม

ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายอักษราวุฒิ สัมแดงพันธ์

นายอักษราวุฒิ สัมแดงพันธ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวนฤมล สุริยะ

นางสาวนฤมล สุริยะ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.ประถมศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต