กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

C3

นางสาวอมรา วงศ์ศรีชา

นางสาวอมรา วงศ์ศรีชา

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์ โท คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางพรทิพย์ ฤทธิ์เกิด

นางพรทิพย์ ฤทธิ์เกิด

ครูชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี คบ.การอนุบาลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปริญญาโท คม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต อีเมลล์ PORNTIP@NW5.ac.th

นายธวัชชัย นรโครต

นายธวัชชัย นรโครต

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

นางรวีณ์วรรณ อัศวรชานนท์

นางรวีณ์วรรณ อัศวรชานนท์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม