กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

C7

นายเงิน เรืองสง่า

นายเงิน เรืองสง่า

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1 / หัวหน้ากลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพฯ

การศึกษา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โชติเวช

นางสาวพรพรรณ นวลประเสริฐสุข

นางสาวพรพรรณ นวลประเสริฐสุข

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูคหกรรม

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต