กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

C7

นายเงิน เรืองสง่า

นายเงิน เรืองสง่า

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1 / หัวหน้ากลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพฯ

การศึกษา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โชติเวช

นางสาวสุภาภัทร ทรรทุรานนท์

นางสาวสุภาภัทร ทรรทุรานนท์

ตำแหน่ง ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อีเมล์ supapat_aiw@hotmail.com

นางสาวจุฑาทิพย์ หุ่นฉายศรี

นางสาวจุฑาทิพย์ หุ่นฉายศรี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางวิลาลัย เสาวคนธ์

นางวิลาลัย เสาวคนธ์

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี ศศบ. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และปริญญาตรี ศษบ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางสาวพรพรรณ นวลประเสริฐสุข

นางสาวพรพรรณ นวลประเสริฐสุข

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูคหกรรม

การศึกษา ปริญญาตรี คบ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

นางศศิวิมล พัดทอง

นางศศิวิมล พัดทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูโสตทัศนศึกษา

การศึกษา ปริญญาตรี ศิปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ใบประกอบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อีเมล์ sasi_muitui@hotmail.com